Bases Legals Sorteig a Facebook i Instagram de 6 lots de productes carnis

Comparteix

1.- EMPRESA QUE ORGANITZA PROMOCIÓ

L’empresa Aplicacions Tècniques Insulars, SA  amb domicili a Polígon 5 Parcel·la 132, 07330 Consell i CIF A07405327 organitza amb fins promocionals el sorteig, “6 lots de productes carnis locals” d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Mallorca i majors d’edat d’acord amb el que disposa l’apartat de condicions per participar-hi.

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia 01-08-2023, i finalitzarà el dial 13-08-2023.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

– Podran participar aquelles persones que resideixin a l’Illa de Mallorca i siguin majors de 18 anys.

– No podran participar perfils falsos o fraudulents.

– No podran participar empleats l’empresa.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà 2 guanyadors i 2 suplents a cada una de les següents plataformes: Facebook, Instagram i WhatssApp Busines. La selecció dels guanyadors i suplents es realitzarà de forma aleatòria a través de la plataforma AppSorteos.

Els guanyadors obtindran com a premi: 1 lot de productes carnis locals compost per 2 sobrassades, 4 uts de botifarrons, 1 porció de camallot, 1 filet de porc negre, 1 safata de panxeta de porc Duroc llescada.

5.- LIMITACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners.

Aplicacions Tècniques Insulars, SA es reserva el dret, si concorre una causa justa i prèvia comunicació en legal forma, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.

S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió de el premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada. Aplicacions Tècniques Insulars, SA es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l’ús que faci el participant respecte de l’ premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin patir els participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial de el premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Aplicacions Tècniques Insulars, SA i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar , modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

8.- META

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada cap manera a Meta de manera que els participants alliberen Meta de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’empresa responsable del tractament de les seves dades L’empresa Aplicacions Tècniques Insulars, SA  amb domicili a Polígon 5 Parcel·la 132, 07330 Consell i CIF A07405327.

De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en Pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a un fitxer titularitat de  Aplicacions Tècniques Insulars, SA  per tramitar la participació en el concurs i per comunicar-li el premi en cas que resultés Guanyador.

L’informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzades per a les següents finalitats:

  • Comunicació de resultat del concurs i gestió d’enviament del premi si resulta guanyador.

Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a Aplicacions Tècniques Insulars SA qualsevol modificació dels mateixos. Aplicacions Tècniques Insulars, SA  es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-responsabilitzar Aplicacions Tècniques Insulars, SA  de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Els participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, ( iv) oposar-se a el tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu electrònic info@cansoler-mallorca.com indicant, el motiu de la petició.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.

L’Autoritat de Control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

Per a més informació, pots consultar la política de privacitat de Aplicacions Tècniques Insulars, SA  a través del següent enllaç: http://www.cansoler-mallorca.com/avis-legal/

10.- CANVIS

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Inca.